Szukaj


Transgraniczna trasa rowerowa Komańcza - Medzilaborce

 Wstęp

rower
Na trasie (foto: P. Szechyński)
Współczesność niesie ze sobą z jednej strony spore możliwości i otwiera na świat, a równoczesnie wiele zagrożeń i wyzwań. Co mają robić ludzie żyjący w czasach trudnych, wśród niecodziennych wyzwań, na ziemi pięknej, ale nie oswojonej do końca?

Jakie postawić sobie zadanie? Jakie możliwości starać się wykorzystać?
Biorąc pod uwagę wyjątkowe walory przyrodnicze tej ziemi, jej nieskażony charakter, przy tym mając świadomość jej położenia na ważnym szlaku, łączącym trzy różne narody i kultury, widzimy konieczność zachowania tego, co stanowi największe bogactwo.

Z jednej strony - nieskażonej ziemi, czystych wód, przyrody bogatej i unikalnej, z drugiej strony dziedzictwa kulturowego mieszkańców tak ciężko doświadczonych przez historię.

W dobie technicyzacji życia, podpo- rządkowania działań gospodarczych kryteriom maksymalnego zysku, ogólnej nijakości życia uważam, że cenne są wszelkie inicjatywy dla zachowania tego co dla człowieka najważniejsze: zdrowia, tożsamości kulturowej i świadomości własnej wartości. Pokolenia wstępujące w życie muszą przejąć od nas coś, na czym mogą budować swoją przyszłość, nie tylko ekonomiczną. Młodzi mieszkańcy naszej gminy, to nasza nadzieja i potencjał, który pozwala myśleć o przyszłości z optymizmem.

Osiągnięcie sukcesów bez współpracy wszystkich mieszkańców nie jest możliwe. Ich dobre chęci, wytrwałość i dobre pomysły, to podstawa sukcesu.

Życzymy sobie zatem realizacji zamierzeń, mieszkańcom naszej gminy pomyślności, a wszystkim odwiedzającym naszą gminę zadowolenia z pobytu, ciekawych wrażeń, radości z obcowania z nieskażoną przyrodą, jak i bogatą kulturą.

Wójt Gminy Komańcza
mgr inż. Stanisław Bielawka

Opis

Gmina Komańcza położona jest w południowej części województwa podkarpackiego; obejmuje górną i środkową część dorzecza Osławy, które stanowi strefę przejściową pomiędzy Beskidem Niskim, a Bieszczadami. Dolinę rzeki Osławy przyjmuje się za granicę pomiędzy tymi obszarami geograficznymi.

Pomnik A. Warhola, Medzilaborce (foto: P. Szechyński)
Obszar gminy zajmuje 45 518 ha (plasuje ją to na trzecim miejscu co do wielkości gmin w Polsce. Siedziba władz gminy znajduje się w Komańczy. Komańcza zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr IV/22/90 jest gminą ekologiczną i należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, a od 12.04.1974r. wieś Komańcza posiada status uzdrowiska. Na terenie gminy znajduje się bogactwo wód mineralnych; tworzywo lecznicze stanowią wody wodoro - węglowo - sodowo - siarczkowe.

Gmina Komańcza posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, leży w regionie o niskim poziomie uprzemysłowienia i urbanizacji. Jeszcze w latach międzywojennych Komańcza zaczęła się rozwijać jako wieś letniskowa, o czym świadczą drewniane pensjonaty, z których do dzisiaj zachowały się jedynie dwa: Klasztor Sióstr Nazaretanek oraz schronisko PTTK.
Dodatkowym walorem jest przynależność Gminy Komańcza do regionu etnograficznego kultury Łemków. Rzutuje to wprost na bogactwo architektury sakralnej i świeckiej tego obszaru, na specyficzną tożsamosć kulturową, przejawiającą się w historii obszaru, obrzędowości, zwyczajach, legendach, nazwach wsi.

O przygranicznych kontaktach mieszkańców i władz samorządowych Gminy Komańcza z ludnością i władzami Gminy Medzilaborce na Słowacji można powiedzieć, iż z jednej strony mają tradycję wiekową, z drugiej zaś, że nasiliły się szczególnie wraz z otwarciem kolejowego przejścia granicznego w Łupkowie oraz pieszego w Radoszycach w połowie lat 90-tych. Zwieńczeniem tych działań było podpisanie Umowy Partnerskiej z Miastem Medzilaborce w 2000r., która zapoczątkowała szeroko zakrojoną współpracę w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, wzajemnych spotkań mieszkańców i tworzenia konkretnych projektów korzystnych dla naszej gminy i miasta Medzilaborce. Mottem umowy partnerskiej jest: "Życie w pokoju, jedności i przyjaźni łączącej Europejskie Narody".

Trasa rowerowa

muzeum
Muzeum A. Warhola, Medzilaborce (foto: P. Szechyński)
Dzięki inicjatywie dwóch sąsiadujących i zaprzyjaźnionych gmin: Komańczy i Medzi- laborców w 2001 roku powtał pierwszy 40-to kilometrowy odcinek Transgranicznej Trasy Rowerowej. Otwarcie trasy było możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Euroregionu Karpackiego.

Pierwotna długosć trasy wynosiła 40km i rozpoczynała się w miejscowości Wisłok Wielki. Dalej biegła przez: Czystogarb, Komańczę, Radoszyce, gdzie przekraczała granicę państwa polskiego, a następnie po stronie słowackiej była kontynuowana przez Palotę, Medzilaborce, Krasny Brod. Trasa ta stała się ciekawą propozycją dla turystów, jednakże osoby korzystające z tego odcinka często dopytywały się o dalsza część trasy w kierunku Bieszczadów i Beskidu Niskiego z uwagi na fakt, iż początkowy i końcowy etap trasy wyraźnie wskazywał na kierunek w którym powinna ona przebiegać dalej.

Uwagi te stały się cennymi sugestiami i w rezultacie doprowadziły do rozszerzenia pierwotnej trasy. Stało się to tym bardziej możliwe, że na terenie Bieszczadów w 2001 roku powstała trasa rowerowa pod nazwą "Zielony rower". Trasa ta sięga od Gminy Komańcza praktycznie aż po granicę z Ukrainą. "Zielony rower" nie miał wcześniej bezpośredniej możliwości wjazdu na stronę słowacką. Dzięki połączeniu tych tras w Woli Michowej i na Przełęczy Żebrak, zaistniała taka możliwość.

W 2003 roku Transgraniczna Trasa Rowerowa została przedłuzona o 120km. W sumie liczy 160km, w tym 100km po stronie polskiej i 60km po stronie słowackiej.

Na trasie znajdują się liczne atrakcje takie jak: cerkwie z XVII, XVIII i XIX wieku, miejsca historyczne, punkty widokowe. Pomyslano także o bazie noclegowej i żywieniowej.

Nowa, rozszerzona trasa rowerowa objęła swym zasięgiem istniejący już Szlak Ikon Doliną Osławy, który łączy się ze Szlakiem Ikon Doliną Sanu. Oba te szlaki są częścią Szlaku Architektury Drewnianej, który przebiega przez tereny woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Trasa rowerowa po stronie słowackiej liczy 60km i wytyczona jest przez miejscowości: Palota, Medzilaborce - Certiźne, Medzilaborce - Krasny Brod, Humenne, Snina, Swidnik. Przebieg trasy wytyczony jest Szlakiem Drewnianych Kościołów ciągnącym się od Medzilaborec do Swidnika.

Turystyczna Trasa Rowerowa "Laborecka wędrówka"

medzilaborce
Medzilaborce, cerkiew (foto: P. Szechyńśki)
Całość projektu lokuje się przy granicy Polski i Słowacji, gdzie obejmuje północną część Słowacji - Kraj Preszowski.

Wszystkie połączone odcinki są otwarte, dając możliwość przedłużania, dołączania innych tras w różnych kierunkach. Zaletą oraz atutem tak zaprojektowanej trasy rowerowej po stronie słowackiej jest to, iż z każdym następnym odcinkiem zbliżamy się do granicy z Ukrainą i Węgrami w zależności od kierunku trasy.

Dnia 21 października został uroczyście otwarty Transgraniczny Szlak Rowerowy Komańcza - Medzilaborce, który został oznaczony w ramach projektu współpracy transgranicznej ze środków Phare CBC oraz Fundacji Karpackiej w Polsce.

Szlak rowerowy na stronę słowacką wkracza z kierunku Radoszyc przez nowoutworzone przejście graniczne w Palocie (od 02/2005 drogowe) i prowadzi wśród przepieknej scenerii Beskidu Niskiego oraz Parku Krajobrazowego Karpaty Wschodnie. Trasa prowadzi po terenach powiatu Medzilaborce o wysokości 300-700m n.p.m. poprzez przygraniczne obszary z dziewiczą przyrodą i czystym powietrzem.

Poszczególne szlaki rowerowe są podzielone na kilka odcinków:

Palota granica państwa - Palota - Tunel Łupkowski - Palotske Jedliny - ośrodek Pod Lozovatą - Palota - 13,5km.

Na szlaku są zorganizowane miejsca odpoczynku: pod tunelem, w ośrodku Spółki Leśnej i przy drodze głównej do Paloty. W miejscach tych znajdują się także tablice informacyjne.

Palota - Vydrań - Kalinov - Danova - Vydrań - 19,5km.

Z dzielnicy Medzilaborzec Vydrań kontynuujemy wycieczkę w kierunku do Kalinova, nastepnie leśną dróżką do ośrodka w Danovej i z powrotem do Vydrani. Przy studzience na rozdrożu do Danovej znajduje się nastepne miejsce odpoczynku.

Vydrań - miasto Medzilaborce - 6,5km.

Ten laborecki szlak prowadzi z Vydrani. Przed rozjazdem kolejowym 250m po prawej stronie można zwiedzić w lesie cmentarz żydowski, a następnie w Medzilaborcach wiele zabytków (kościoły, pomniki, miejsca pamięci) oraz wyjątkową wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy Warhola. Przy pominku pamięci czeskich legionistów oraz na małej stacji kolejowej są umieszczone tablice informacyjne. Po prawej stronie za rzeką Laborec znajduje się park leśny Kamjana - miejsce spacerów z przepięknym widokiem na okolicę.

Medzilaborce - Habura - Certiźne granica państwa - Jaśliska (PR) - Medzilaborce - 26km.

Na tym szlaku znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Haburskie Torfowisko, Pod Demjatou (Habura) i Mokre Łąki pod Certiźnym. Wystepują tu zespoły torfowe, rzadkie gatunki zwierząt i ptaków.
Z Certiźnego, w kierunku na Medzilaborce, Vyravę i Sninę prowadzi Karpacki Szlak Rowerowy. W okolicy Sniny znajdują się drewniane cerkiewki.

Medzilaborce - Monastyr - Krasny Brod - Rokytovce - Svidnik - Vysny Komarnik - 11km (w powiecie Medzilaborce).

Ruiny monastyru stanowią część historii całego regionu Laboreckiego. Znajduje się on w kierunku południowym od Krasnego Brodu. W kapliczce Matki Boskiej, która została przebudowana w roku 1759, a zachowała się do czasów współczesnych jest cudowna ikona Przeświętej Bogurodzicy w barokowych, srebrnych ramach. Tu jest umieszczona tablica informacyjna naszego szlaku. Z Krasnego Brodu szlak prowadzi do Kamjanej na Czarci Kamień.

W miejscowościach na terenie Powiatu Świdnickiego, znajdują się także drewniane cerkiewki, które stanowią ciekawy szlak turystyczny.

Medzilaborce - Radvań nad Laborcom - Olka - Humenne - 22km (w powiecie Medzilaborce).

W poszczególnych miejscowościach możemy zwiedzić greckokatolickie cerkiewki z lat 1790 - 1922. Okoliczne lasy są bogate w zwierzyną oraz płody leśne, zwłaszcza w grzyby. Szlak Rowerowy prowadzi po drogach 2 kategorii.

mapka
Mapka tras

Informator

Urząd Gminy w Komańczy (District office in Komańcza):
38-543 Komańcza 166
pow. sanocki
woj. podkarpackie
tel/fax: (013) 467-70-35

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (Tourist Information District Office):
tel/fax: (013) 467-70-76

Mesto Medzilaborce:
Mierova 326/24
068 01 Medzilaborce
Slovensko
tel. (0042) 157 732 1206 - sekretariat UM Medzilaborce
(0042) 157 732 1660 - Informacja turystyczna.
(podane telefony dotyczą rejony Polski).

Tekst pochodzi z folderu "Transgraniczna Trasa Rowerowa Komańcza - Medzilaborce".
 
Polecamy:  Noclegi Bieszczady
 
Materiały prezentowane na stronach serwisu (teksty, zdjęcia) chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie wymaga zgody redakcji.
 © OKiWM 2006 www.komancza.info
 współpraca: Twoje Bieszczady